Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PRO SPOTŘEBITELE

1. Všeobecná ustanovení

Prodávající: Papírna Aloisov a.s., sídlo: Čermenská 910, 749 01 Vítkov, IČO: 29383480, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě , vložka B 4457

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Tyto všeobecné podmínky se nevztahují na velkoobchodní objednávky realizované prostřednictvím přímého prodeje.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu info@papirprovsechny.cz.

 4.  Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, výrobky a jiné vymezené zákonem); neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijat k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme vyplnit protokol o vrácení zboží (uvedený na webových stránkách e-shopu) a společně se zbožím zaslat na adresu provozovny Papírna Aloisov a.s., Ruda nad Moravou, Hostice 176, PSČ: 789 63. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.   

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách PAPIR PRO VŠECHNY.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

6. Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci během 5 následujících pracovních dnů. Celková doba dodání se pohybuje obvykle do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Při platbě převodem, je zboží expedována po připsání peněz na účet prodávajícího. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. V případě dosílky chybějícího zboží (na základě souhlasu kupujícího) nebude poštovné účtováno.  Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 7. Dopravní podmínky, poštovné 

Česká republika

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro
Česká pošta - Do 0,5 kg 99.00 Kč
PPL Parcel Shop 120.00 Kč
Raben / PPL 130.00 Kč
Raben / PPL - Nadrozměr
Doprava 130 Kč + příplatek za velký rozměr 302,5 Kč
432,50 Kč
Osobní vyzvednutí v provozovně: Ruda nad Moravou, Hostice 176, PSČ 789 63 Zdarma

Slovensko

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro
Do 2 Kg 194,81 Kč
Do 5 Kg 250,47 Kč
Do 10 Kg 318,23 Kč
Do 20 Kg 389,62 Kč
Do 31,5 Kg 479,16 Kč
Nadrozměr příplatek 302,50 Kč

Ceny jsou uvedené včetně DPH 21%.

Doprava zboží v celkové hodnotě vyšší než 3000 Kč bez DPH je zdarma, ale pouze v rámci České Republiky.

Zboží si můžete osobně vyzvednout v provozovně: Papírna Aloisov a.s., Ruda nad Moravou, Hostice 176, PSČ: 789 63, Po-Pá 9-12 13-16 hod., Budeme Vás informovat emailem, kdy bude zásilka připravena k vyzvednutí.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny
Platební kartou 0.00 Kč
Dobírkou ČR 39.00 Kč
Ostatní - převodem z účtu (zálohová faktura) 0.00 Kč
V hotovosti - při osobním odběru zboží na prodejně 0.00 Kč

Doručení v rámci ČR:

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů  hod. od předání zásilky přepravci. Veškeré zásilky jsou pojištěny. Vždy odesíláme potvrzující email o datu odeslání zásilky. Není-li Vám zásilka ve výše uvedených termínech doručena, kontaktujte nás prosím na info@papirprovsechny.cz pro zahájení reklamačního řízení. Upozorňujeme zákazníky, že úložní lhůta u obchodních balíků je pouze 7 dní. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený, nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě reklamace vyplňte prosím informace do protokolu a doporučeně, nebo v pojištěné zásilce  zašlete zpět na adresu :

 Papírna Aloisov a.s., Ruda nad Moravou, Hostice 176, 789 63

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz  Web: adr.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Platnost od 14.11.2018