Ochrana osobních údajů

Společnost Papírna Aloisov a.s., se sídlem Čermenská 910, 749 01 Vítkov, IČO: 293 83 480, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9839, důsledně dbá na ochranu soukromí zákazníků i jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti se svou činností. Osobní údaje zákazníků zpracovává plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat zákazníky o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou práva zákazníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále o existenci profilování a automatizovaného rozhodování. Tento dokument je dostupný v sídle Papírna Aloisov a.s.. Specifické Smluvní dokumenty mohou v závislosti na povaze konkrétního smluvního vztahu blíže specifikovat způsob a rozsah zpracování osobních údajů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Papírna Aloisov a.s., se sídlem Čermenská 910, 749 01 MESTO, IČO: 293 83 480, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“). Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, plnění smluvních i zákonných závazků z ní plynoucích a jednání o změně smlouvy. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném smlouvou či právními předpisy je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby.

Bez souhlasu zákazníka může Správce osobní údaje v přiměřené míře zpracovávat i pro účely přímého marketingu (oprávněný zájem). Za tímto účelem budou zpracovávány jen kontaktní a identifikační údaje pro doručení marketingového sdělení. Zákazník má právo se zpracováním dle tohoto odstavce vyslovit nesouhlas, a to komunikačními prostředky uvedenými v tomto dokumentu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme jenom od Vás.

4. DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje máme uložené po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a podle obecných promlčecích lhůt.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny:

  • veřejným orgánům, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánu dohledu apod., a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí Správce (např. v případě, že má podezření ze spáchání trestního činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  • osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Správce, které jsou pověřeny k plnění smluvních a zákonných povinností Správce, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu v jakém je zavázán Správce (např. auditoři, advokáti, externí daňoví poradci), to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů,

6. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník má právo se kdykoli obrátit na Správce a požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.

Uvedená práva může zákazník uplatnit osobně v sídle Správce, e-mailem na info@papirprovsechny.cz nebo písemně na adrese: Papírna Aloisov a.s., Čermenská 910, 749 01 Vítkov, IČO: 293 83 480. Zákazník se v případě porušení povinností Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů .

7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nevyužívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování.